Animació d’activitats físiques i esportives.

Formació professional de grau superior.

Durada del cicle formatiu: 2000 hores.

Formació en el centre educatiu: 1590 hores (crèdits de l’1 al 12 i el 14).
Formació en centres de treball: 410 hores (crèdit 13).

Accés al cicle

Per a matricular-se en aquest cicle formatiu és necessària tenir una de les següents titulacions o mètodes d’accés:

 • Batxillerat LOGSE o equivalent.
 • FP2 o equivalent.
 • Prova d’accés a CFPS.
 • Curs específic per a l’accés als CFPS
 • Estudis universitaris.
 • COU.

Perfil professional

Competència general

És competència general d’aquest tècnic ensenyar i dinamitzar jocs, activitats fisicoesportives recreatives individuals, d’equip i amb implements, i activitats de condicionament físic bàsic, adaptar-les a les característiques de l’entorn i dels participants, i aconseguir la satisfacció de l’usuari i un nivell competitiu de qualitat en els límits de cost previstos.

Competències professionals

Les competències i les realitzacions més rellevants que ha de manifestar el professional són:

a) Ensenyar i dinamitzar jocs i activitats físiques recreatives:

 1. Concretar, a partir de la programació general, les activitats lúdiques adequades a les característiques i els interessos dels usuaris i de l’entorn en què es desenvolupin.
 2. Garantir la disponibilitat d’instal•lacions i mitjans, i supervisar-ne la posada al punt, assegurant-ne la idoneïtat, la seguretat i, si escau, els valors correctes dels paràmetres d’ús.
 3. Organitzar, dirigir i dinamitzar jocs, utilitzant convenientment la metodologia d’animació, de forma que resultin segurs i satisfactoris per als usuaris.
 4. Ensenyar les normes i la manera d’executar els jocs, adaptant-los segons les seves característiques i les dels participants.
 5. Organitzar, desenvolupar i dirigir, al seu nivell, competicions, concursos i esdeveniments ludicoesportius.

b) Ensenyar i dinamitzar activitats fisicoesportives individuals:

 1. Programar activitats fisicoesportives individuals adequades a les característiques i les necessitats d’un grup d’usuaris, a partir de la programació general.
 2. Garantir la disponibilitat d’instal•lacions i mitjans, i supervisar-ne la posada al punt, assegurant-ne la idoneïtat, la seguretat i, si escau, els valors correctes dels paràmetres d’ús.
 3. Organitzar, dirigir i dinamitzar sessions d’activitats fisicoesportives individuals, utilitzant la metodologia d’animació més adequada.
 4. Ensenyar activitats fisicoesportives individuals, utilitzant la metodologia didàctica més adequada.
 5. Rescatar una persona del medi aquàtic nedant i minimitzant els riscos, tant per a la persona auxiliada com per al rescatador.
 6. Aplicar els primers auxilis a malalts i accidentats, i coordinar-ne el trasllat, si cal.

c) Ensenyar i dinamitzar activitats fisicoesportives d’equip:

 1. Programar activitats fisicoesportives d’equip adequades a les característiques i les necessitats d’un grup d’usuaris, a partir de la programació general.
 2. Garantir la disponibilitat d’instal•lacions i mitjans, i supervisar-ne la posada al punt, assegurant-ne la idoneïtat, la seguretat i, si escau, els valors correctes dels paràmetres d’ús.
 3. Organitzar, dirigir i dinamitzar sessions d’activitats fisicoesportives d’equip, utilitzant la metodologia d’animació més adequada.
 4. Ensenyar activitats fisicoesportives d’equip, utilitzant la metodologia didàctica més adequada.

d) Ensenyar i dinamitzar activitats fisicoesportives amb implements:

 1. Programar activitats fisicoesportives amb implements adequades a les característiques i les necessitats d’un grup d’usuaris, a partir de la programació general.
 2. Garantir la disponibilitat d’instal•lacions i mitjans, i supervisar-ne la posada al punt, assegurant-ne la idoneïtat, la seguretat i, si escau, els valors correctes dels paràmetres d’ús.
 3. Organitzar, dirigir i dinamitzar sessions d’activitats fisicoesportives amb implements, utilitzant la metodologia d’animació més adequada.
 4. Ensenyar activitats fisicoesportives amb implements, utilitzant la metodologia didàctica més adequada.

e) Ensenyar i dinamitzar activitats bàsiques de condicionament físic:

 1. Concretar les activitats bàsiques de condicionament físic adequades a les característiques i els objectius d’un grup d’usuaris, a partir de la programació general.
 2. Supervisar la posada al punt d’instal•lacions i mitjans, assegurant-ne la idoneïtat, la seguretat i, si escau, els valors correctes dels paràmetres d’ús
 3. Organitzar, dirigir i dinamitzar sessions d’activitats bàsiques de condicionament físic, i potenciar l’òptima participació de cadascun dels usuaris.
 4. Ensenyar els exercicis bàsics de desenvolupament de la condició física, utilitzant la metodologia didàctica adequada.

f) Organitzar, planificar i gestionar una petita empresa d’activitats de lleure i socioeducatives:

 1. Obtenir, organitzar i valorar la informació necessària per realitzar estudis que permetin avaluar la possibilitat d’implantació d’una petita empresa, àrea, departament del sector, o l’establiment d’objectius i activitats que es puguin oferir, amb aplicació dels procediments i les tècniques adequats.
 2. Determinar i gestionar la constitució d’una petita empresa del sector, complint la legislació vigent.
 3. Definir el programa general d’activitats d’acord amb els objectius establerts i els recursos disponibles.
 4. Organitzar i gestionar els recursos humans, materials i econòmics, i optimar-ne l’assignació d’acord amb els objectius establerts.
 5. Gestionar i organitzar la documentació generada pel desenvolupament de l’activitat, aplicant-hi procediments administratius, d’acord amb la legislació vigent.
 6. Controlar i avaluar el programa d’activitats, assegurant-ne la correcta execució i la qualitat del servei prestat.
 7. Gestionar i controlar accions promocionals d’acord amb el pressupost i els objectius establerts.

Camp professional

Àmbit professional i de treball

Aquest tècnic exercirà la seva activitat en el camp de les activitats físiques i esportives, prestant serveis de programació, animació i direcció de grups o usuaris en la realització d’activitats fisicoesportives de caràcter recreatiu.

Els diversos tipus d’empreses i entitats on pot desenvolupar la seva feina són:

 • Empreses de serveis esportius.
 • Patronats d’esports o entitats esportives municipals.
 • Clubs o associacions esportives.
 • Clubs o associacions de caràcter social.
 • Empreses turístiques: hotels, càmpings, balnearis, etc.
 • Grans empreses amb serveis esportius per als seus treballadors.
 • Centres geriàtrics o de caràcter social.
 • Federacions esportives.
 • Organismes públics d’esports (diputacions, direccions generals d’esports, etc.).

Àmbit funcional i tecnològic

Aquest tècnic se situa en les funcions/subfuncions de programació, ensenyament, dinamització i avaluació de les activitats, direcció i animació de grups i avaluació de la condició física.

Principals ocupacions i llocs de treball

A tall d’exemple, i especialment amb finalitats d’orientació professional, s’enumera a continuació un conjunt d’ocupacions o llocs de treball que poden ser exercits si s’adquireix la competència professional definida en el perfil del títol:

 • Promotor d’activitats fisicoesportives.
 • Animador d’activitats fisicoesportives.
 • Coordinador d’activitats poliesportives.
 • Monitor d’activitats fisicoesportives recreatives individuals, d’equip i amb implements.

Currículum. Crèdits

Crèdit 1: Jocs i activitats físiques recreatives per a animació.
Crèdit 2: Activitats fisicoesportives individuals.
Crèdit 3: Activitats fisicoesportives d’equip.
Crèdit 4: Activitats fisicoesportives amb implements.
Crèdit 5: Fonaments biològics i bases del condicionament físic.
Crèdit 6: Organització i gestió d’una petita empresa d’activitats de temps lliure i socioeducatives.
Crèdit 7: Primers auxilis.
Crèdit 8: Salvament aquàtic.
Crèdit 9: Animació i dinàmica de grups.
Crèdit 10: Metodologia didàctica de les activitats fisicoesportives.
Crèdit 11: Activitats físiques per a persones amb discapacitats.
Crèdit 12: Formació i orientació laboral.
Crèdit 13: Formació en centres de treball.
Crèdit 14: Síntesi.

Accés a estudis universitaris.

 • Llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport.
 • Mestre (totes les especialitats).
 • Diplomat en Educació Social.
 • Diplomat en Infermeria.
 • Diplomat en Fisioteràpia.
 • Diplomat en Relacions Laborals.
 • Diplomat en Treball Social.
 • Diplomat en Turisme.

Per a més informacio:

Informació a gencat