Tècnic esportiu o tècnica esportiva en salvament i socorrisme
Formació professional de grau mitjà.

Durada del cicle formatiu: 1155 hores.

El salvament i socorrisme és una titulació de l’àmbit de les activitats físiques i de l’esport que es pot cursar dins dels ensenyaments esportius de règim especial (titulació LOE).

Cicle Inicial
Durada: 495 hores

El cicle inicial d’aquests estudis capacita per dinamitzar, instruir, dirigir i concretar la iniciació al medi aquàtic i esportiva en salvament i socorrisme, i per organitzar, acompanyar i tutelar els socorristes i usuaris en la participació d’activitats, competicions i esdeveniments propis d’aquest nivell, tot això d’acord amb les directrius que s’estableixen en la programació de referència, les mesures de prevenció i rescat necessàries per garantir les condicions de seguretat dels usuaris en piscines i instal•lacions aquàtiques (intervenint-hi amb eficàcia en l’ajuda o el rescat en cas d’accident) i el nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels socorristes i usuaris de l’activitat i la instal•lació. Si se supera el curs, s’obté el certificat de cicle inicial de salvament i socorrisme.

Cicle Final
Durada: 660 hores

El cicle final capacita per adaptar, dirigir i dinamitzar l’entrenament bàsic i el perfeccionament tècnic en l’etapa de tecnificació esportiva de salvament i socorrisme; organitzar, acompanyar i tutelar els esportistes i usuaris en la participació d’activitats, competicions i esdeveniments; gestionar els recursos materials necessaris i coordinar les activitats dels tècnics al seu càrrec, i organitzar activitats, competicions i esdeveniments dels nivells d’iniciació esportiva, garantint la seguretat dels usuaris d’activitats aquàtiques i d’espais aquàtics naturals, fent una vigilància permanent i eficient, preveient situacions potencialment perilloses i intervenint de forma eficaç davant un accident o situació d’emergència, tot això d’acord amb les directrius que s’estableixen en la programació de referència i amb el nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels socorristes i usuaris que participen en l’activitat, i d’espais aquàtics naturals.

Vies accés

Per accedir al cicle inicial cal complir els requisits següents:

 • Tenir el títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics) o haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys. Les persones que no compleixen aquests requisits han de superar una prova general. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.
 • Superar una prova específica d’accés, que acredita la competència professional de dominar les tècniques bàsiques de la natació relacionades amb el salvament i el socorrisme amb nivell suficient per desenvolupar les funcions pròpies de la iniciació esportiva. Aquesta prova té assignada una càrrega horària de 120 hores en el títol, sobre la durada total del cicle inicial.

Per accedir al cicle final cal haver aprovat el cicle inicial de l’especialitat.

Mòduls del Cicle Inicial (495 hores)

 • Prova específica (120 hores)
 • Mòduls del bloc comú (80 hores)
  • Bases del comportament esportiu
  • Primers auxilis
  • Activitat física adaptada i discapacitat
  • Organització esportiva
 • Mòduls del bloc específic (295 hores)
  • Instal•lacions aquàtiques i materials
  • Metodologia de salvament i socorrisme
  • Organització d’esdeveniments d’iniciació en salvament i socorrisme
  • Seguretat i intervenció en instal•lacions aquàtiques
  • Formació pràctica

Mòduls del Cicle Final (660 hores)

 • Mòduls del bloc comú (180 hores)
  • Bases de l’aprenentatge esportiu
  • Bases de l’entrenament esportiu
  • Esport adaptat i discapacitat
  • Organització i legislació esportiva
  • Gènere i esport
 • Mòduls del bloc específic (480 hores)
  • Escola de salvament i socorrisme
  • Preparació física del socorrista
  • Perfeccionament tècnic en salvament i socorrisme
  • Organització d’esdeveniments de tecnificació en salvament i socorrisme
  • Espais aquàtics i materials
  • Seguretat i intervenció en espais aquàtics naturals
  • Formació pràctica

Preinscripció i matrícula

Per cursar aquests ensenyaments cal formalitzar la sol•licitud i presentar-la al centre i per a l’ensenyament que es demana en primer lloc. Per assignar les places, les sol•licituds s’ordenen segons la puntuació obtinguda en sumar:

 • la qualificació mitjana del requisit d’accés al•legat,
 • dos punts, si la persona sol•licitant està domiciliada a Catalunya i
 • un punt, si s’ha fet la prova específica d’accés en alguna convocatòria anterior.

Les sol•licituds que tenen la mateixa puntuació s’ordenen a partir d’un número de desempat, que s’obté per sorteig.

Sortides Laborals

Les persones que superen el cicle inicial obtenen un certificat que els permet accedir:

 • al cicle final i
 • al món laboral, com a:
  • monitor o monitora de salvament i socorrisme,
  • jutge cronometrador o jutgessa cronometradora,
  • socorrista en piscines,
  • socorrista en parcs aquàtics,
  • socorrista en piscines naturals.

Les persones que superen el cicle final obtenen un títol de tècnic esportiu o tècnica esportiva, que els permet accedir:

 • a un cicle de tècnic esportiu o tècnica esportiva superior de salvament i socorrisme, si en superen la prova d’accés o bé tenen el títol de batxillerat;
 • a un cicle de grau superior de formació professional de la família d’activitats físiques i esportives, si en superen la prova d’accés o bé tenen el títol de batxillerat;
 • al batxillerat (no cal fer les matèries optatives, ja que queden convalidades), i
 • al món laboral, com a:
  • entrenador o entrenadora de salvament i socorrisme,
  • coordinador o coordinadora en escoles esportives de salvament i socorrisme,
  • responsable d’instal•lació aquàtica i/o d’equip de socorristes en el medi natural,
  • socorrista en platges marítimes,
  • socorrista en platges fluvials,
  • socorrista en llacs i embassaments,
  • socorrista de suport d’unitats d’intervenció aquàtica,
  • socorrista en activitats aquàtiques en l’entorn natural,
  • socorrista en activitats nauticoesportives,
  • àrbitre auxiliar.

 

Per a més informació a gencat